Statut

Statut
Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK” w Bojanie,
Filia w Szemudzie,
Klub Dziecięcy „Promyczek” w Bojanie

————————— TEKST UJEDNOLICONY —————————

Stan prawny na dzień 04.10.2023 r.

SPIS TREŚCI

 

………………………………

    (pieczątka przedszkola)

 

 

 

 

Statut

 

Przedszkola Niepublicznego „PROMYCZEK” 

z siedzibą w Bojanie i Filią w Szemudzie,

oraz Klub Dziecięcy

pn.: Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK” – klub dziecięcy

  w Bojanie i Szemudzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ———————————— TEKST UJEDNOLICONY ———————————-

Stan prawny na dzień 15.02.2022 r.

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne……………………………………………………………..              3

Rozdział II.  Cele i zadania przedszkola……………………………………………………              4

Rozdział III. Sposób realizacji zadań przedszkola…………………………………….              6

Rozdział IV. Formy współdziałania z rodzicami……………………………………….            10

Rozdział V. Organy przedszkola i ich kompetencje…………………………………..            12

Rozdział VI Organizacja pracy przedszkola………………………………………………            14

Rozdział VII. Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola……..            16

Rozdział VIII. Prawa i obowiązki wychowanków…………………………………….            18

Rozdział IX. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków..            19

Rozdział X. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności………………            20

Rozdział XI. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3…………………………..               21

Rozdział XI. Postanowienia końcowe……………………………………………………….            22

 

 

 

 

 1.            Wykaz aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230
  ze zm.
  ).
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.
  U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).
 • Rozporządzeń wydanych na podstawie ustaw, o których mowa w ust. 1-4.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)

 

                  Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:

Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK”

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej
  w zakresie realizacji podstawy programowej przez dzieci 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie dziecka od 2,5 roku życia.
 3. Dzieci w wieku 6 lat odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 6 lat.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Przedszkole Niepubliczne Promyczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 84-207 Bojano, ul. Tartaczna 3.
 5. Organem zarządzającym przedszkolem jest Dyrektor.
 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje: Pomorski Kurator Oświaty.

 

  1. Przedszkole używa pieczęci o treści:

  Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK”

  1. Tartaczna 3, 84-207 Bojano

  NIP 588-247-76-68,  tel. 721-626-862

  lub

  Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK”

  1. Tartaczna 3, 84-207 Bojano

  NIP 588-247-76-68,  tel. 605-340-000

  Filia: ul. Spacerowa 10, 84-217 Szemud

   

   

   

            Rozdział II.  Cele i zadania przedszkola

   

  Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające

  w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do realizacji obowiązku szkolnego w pierwszym etapie edukacji.
  2. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:
  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  • stwarzanie warunków  sprzyjających  wspólnej  i  zgodnej  zabawie oraz  nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, a także organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
   i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się – poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
  • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
  1. Wszystkie zadania wymienione w 3 ust. 3 niniejszego statutu realizowane są 
   z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
   a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

   Placówka zaspakajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności:

  • dobrem dziecka;
  • potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych;
  • koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

   Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega
   w szczególności na:
  • rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
   i edukacyjnych dziecka;
  • rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;
  • wpieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
  • niepełnosprawnym;
  • niedostosowanym społecznie;
  • zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • z zaburzeniami komunikacji językowej;
  • z chorobami przewlekłymi;
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi;
  • z zaniedbań środowiskowych, wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;
  • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.
  1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
  • dziecka;
  • rodziców dziecka;
  • nauczyciela lub specjalisty;
  • poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się – liczba uczestników do 5)
  • zajęć logopedycznych (dla dzieci z zaburzeniami mowy – liczba uczestników 4);
  • zajęć socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne – liczba uczestników 10);
  • porad i konsultacji.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
  • rodzicami dziecka;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
  • placówkami doskonalenia nauczycieli;
  • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
  • organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
  1. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:
  • porad;
  • konsultacji;
  • warsztatów.
  • Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz kształcenie specjalne dla

  dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Mają one na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Przedszkole powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci składający się ze specjalistów wymienionych w opinii lub orzeczeniu jako niezbędnych do realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub organizowania kształcenia specjalnego.

  1. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:
  2. a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o kształceniu specjalnym kierunków, celów i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny.
  3. b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
  4. c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania lub stworzenie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem (IPET) z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
  5. d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania lub indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

   

  1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej: organizuje bezpłatną naukę religii dla dzieci, których rodzice wyrażą taką wolę.
  2. Przedszkole tworzy warunki do nauki języków obcych.

   

   

   

   

             Rozdział III. Sposób realizacji zadań przedszkola

   

  Przedszkole współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

  • pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  • informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju;
  • informuje o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami;
  • uzgadnia wspólnie z rodzicami / prawnymi opiekunami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
  • pełni funkcje doradcze i wspierające wobec rodziców.
  1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
  2. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:
  • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
   z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
   i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
  • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
  • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
  • wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
  • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
  • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
  • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
  • wychowanie patriotyczne;
  • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; czytanie i pisanie.

   

  • Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:
  • opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele,
   w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
  • rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym;
  • dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające;
  • zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;
  • sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
  • w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący
  • dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci;
  • stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;
  • dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;
  • korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola;
  • wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej;
  • w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;
  • w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
  1. udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
  2. niezwłocznie powiadomić dyrektora zarządzającego przedszkolem,
  3. powiadomić rodziców dziecka,
  4. w razie nieobecności dyrektora zarządzającego i zastępcy dyrektora, o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę.
  5. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim
   i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

   

  1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
  • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
  • osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
  • każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;
  • z w/w regulaminem są zapoznani rodzice;
  • każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi;
  • w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;
  • każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;
  • przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
  • jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola;
  • teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony;
  • dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa;
  • z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

   

  1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
  • dzieci powinny być przyprowadzane do placówki w godzinach 6:30 – 9:00;
  • w przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu fakt ten zgłaszany jest telefonicznie pracownikom przedszkola, notowany w zeszycie zgłoszeń;
  • rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
  • osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikom placówki w sali zajęć. Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi przedszkole;
  • dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili;
  • rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;
  • życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe /sentencję sądu;
  • przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;
  • w przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicem dziecka;
  • jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców;
  • w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami;
  • dzieci powinny być odbierane z placówki w godzinach: Bojano 13.00 – 18.00, Szemud 13.00 – 17.00 wcześniejszy odbiór powinien być zgłaszany nauczycielowi. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej, ta przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

   

  5.            Rozdział IV. Formy współdziałania z rodzicami

   

  1. Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
  2. Formy współdziałania to: zebrania ogólne i grupowe organizowane,
   co najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego, kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami, spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp. imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci, warsztaty dla rodziców, pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii, gazetki informacyjne dla rodziców, wycieczki, spotkania integracyjne, festyny, inne formy stosowane w pedagogice.
  3. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:
  • uznania ich prymatu, jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
  • wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;
  • znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola;
  • uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych;
  • wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;
  • wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne);
  • uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;
  • otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola;
  • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
  • udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;
  • zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
  • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
  • zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;
  • ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia;
  • wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.
  1. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:
  • przestrzegać postanowień niniejszego statutu,
  • ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
  • zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,
  • przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach funkcjonowania przedszkola; (pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę),
  • przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie, potwierdzające iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola,
  • w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia
   o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni, informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
  • uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
  • na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
  • terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola,
  • respektować uchwały Rady Pedagogicznej i postanowienia Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
  • zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
  • odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,
  • z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola

  6.               Rozdział V. Organy przedszkola i ich kompetencje

  Organami przedszkola są:

  • Organ prowadzący;
  • Dyrektor Zarządzający;
  • Zastępca Dyrektora;
  • Rada Pedagogiczna.
  1. Zadaniem Dyrektora Zarządzającego jest:
  • organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Przedszkola,
  • dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,
  • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie zastępcy dyrektora, nauczycieli i innych pracowników oraz zwalnianie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
  • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp oraz p.poż,
  • prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zawieranie umów z rodzicami, bądź opiekunami dzieci,
  • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem do niej należącym,
  • ustala wysokość opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki (czesne i wyżywienie), podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia lub skreślenia dziecka z listy.
  1. Główne zadania realizowane przez Zastępcę Dyrektora:
  • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja uchwał w ramach jej kompetencji
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego
  • opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną rocznego planu pracy przedszkola
  • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach
  • reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora Zarządzającego,
  • opracowywanie zakresu obowiązków nauczycieli.
  • Informowanie dyrektorów szkół podstawowych o realizowaniu przez ich dzieci sześcioletnie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w tutejszym przedszkolu
  1. Zadania Rady Pedagogicznej:
  • w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu
  • przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest zastępca dyrektora
  • przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady
  • w posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora
  • uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków
  • Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego
  • posiedzenia rady są protokołowane
  • członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola
  1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  • planowanie i organizacja pracy wychowawczo dydaktycznej
  • zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej
  • ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

   

  • Za zgodą i na wniosek dyrektora w przedszkolu może funkcjonować Rada Rodziców, jako głos doradczy.
  1. Rada Rodziców, reprezentuje ogół rodziców wychowanków.
  2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
  3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • opiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego przedszkola;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
  1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  2. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.
  3. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

   

  1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.

   

  7.            Rozdział VI.  Organizacja pracy przedszkola

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw świątecznych i ustalonych dni dodatkowo wolnych.
  2. Rok szkolny  w  przedszkolu  rozpoczyna  się  1  września  a  kończy  31 sierpnia następnego roku.
  3. Przedszkole pracuje w godzinach:

  – Bojano 6.30 – 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

  – Szemud 6.30 – 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

  1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  2. W przedszkolu dzieci w wieku 6 lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.
  3. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 osób, jednak może być zwiększona według potrzeb lokalnego środowiska.
  4. Przedszkole w Bojanie przewidywane jest dla maksymalnie 120 dzieci, które podzielone mogą zostać na maksymalnie 5 grup. Filia Przedszkola w Szemudzie przewiduje miejsce dla 100 dzieci, podzielonych na 4 grupy.
  5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
  6. Organizacja pracy w przedszkolu w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higienicznych oraz oczekiwań rodziców
  7. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków przedszkola lub dodatkowych opłat wnoszonych przez rodziców
  8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  9. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w atestowane urządzenia do zabawy na świeżym powietrzu.
  10. Przedszkole zapewnia dziecku całodzienne wyżywienie:

  – Bojano: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i II podwieczorek.

  – Szemud: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek

  1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są odpłatne.
  2. Opłata za Przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
  3. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierana jest „z góry”, do 10. dnia każdego miesiąca (gotówką lub przelewem na rachunek bankowy)
  4. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.
  5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
  6. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15–20 minut dla dzieci 3- i 4-letnich, 25–30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich.

   

  1. Praca opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki uwzględniający profil przedszkola a także dopuszczone do użytku
   przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
  2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
  • nie krócej niż 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku;
  • w godzinach od 8.00 do 15.00 przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca;
  • w okresie wakacyjnym czas działalności przedszkola może ulec zmianie.
  1. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor.

   

   

  1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.
  2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.
  3. W przedszkolu, na życzenie rodziców organizuje się naukę religii.
  4. Nieuczestniczenie w   lekcjach   religii   nie   może   być   powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
  5. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
  6. Przedszkole może  współpracować  z  innymi  usługowymi  placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

   

  • 19
  1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym
   roku szkolnym określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i program, opracowany przez dyrekcję przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.
  2. W programie przedszkola określa się: liczbę miejsc w placówce, planowaną liczbę wychowanków przedszkola, liczbę oddziałów, czas pracy przedszkola, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, czas pracy pracowników, kwalifikacje kadry pedagogicznej, zestaw programów wychowania przedszkolnego, w oparciu o które przebiegać będzie praca dydaktyczna.
  3. Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez wicedyrektora przedszkola pedagogicznych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
  4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

   

  • 20
  1. Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada w:
  • Przedszkolu Niepublicznym „PROMYCZEK” w Bojanie:
  1. 5 sal do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  2. salę gimnastyczną;
  3. toalety dla dzieci i dorosłych;
  4. szatnie dla dzieci;
  5. kuchnię i zaplecze kuchenne;
  6. pomieszczenia administracyjne;
  7. pomieszczenia socjalne;
  8. ogród i plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowy,
  • Fili Przedszkola Niepublicznego „PROMYCZEK” w Szemudzie:
  1. 4 sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  2. salę gimnastyczną;
  3. toalety dla dzieci i dorosłych;
  4. szatnie dla dzieci;
  5. kuchnię i zaplecze kuchenne;
  6. pomieszczenia administracyjne;
  7. pomieszczenia socjalne;
  8. ogród i plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowy.

   

  8.            Rozdział VII. Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

   

  • 21
  1. Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
  2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.
  3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

   

  • 22
  1. Dyrektor powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.
  2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno – wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.
  3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.
  4. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
  5. Do zakresu zadań Nauczycieli należy:
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem,
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka,
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb dziecka i dokumentowanie ich co 4 miesiące,
  • stosowanie nowoczesnych metod nauczania,
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i w trakcie zajęć poza jego terenem,
  • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego,
  • dbałość o warsztat pracy oraz estetykę pomieszczeń,
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • realizacja zaleceń organu prowadzącego
  • współdziałanie z rodzicami,
  • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym.
  1. Nauczyciel ma prawo do:
  • dokształcania i doskonalenia zawodowego;
  • realizacji ścieżki awansu zawodowego;
  • ochrony zdrowia;
  • korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce, korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji;
  • wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
  1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
  • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
  • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  • włączenia ich w działalność Przedszkola.
  1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie indywidualnych umów.
   • 23
  2. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy:
  • wspomaganie nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
  • zapewnienie pomocy dzieciom podczas zabaw, posiłków, przygotowania do odpoczynku i zabiegów higienicznych,
  • dbanie o mienie, sprzątanie sal i korytarzy,
  • zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci,
  • pomoc przy rozkładaniu posiłków.
   • 24
  1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest::
  • dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,
  • dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,
  • współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
  • rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

   

  9.            Rozdział VIII. Prawa i obowiązki wychowanków

   

  • 25
  1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
  • akceptacji każdego takim jaki jest;
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych;
  • poszanowania godności i własności osobistej;
  • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
  • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
  • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym;
  • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;
  • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
  1. Do obowiązków dziecka należy:
  • zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej;
  • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;
  • każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny);
  • informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;
  • poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego
   w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów;
  • słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.
   • 26
  1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

   

  10.         Rozdział IX. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

   

  • 27
  1. Nabór dzieci odbywa się co roku, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zarządzającego.
  2. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej o świadczenie usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami / prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka / prawnych opiekunów, a dyrektorem po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez 
   co najmniej jednego z rodziców / opiekuna prawnego oraz uiszczeniu opłaty wpisowej.
  3. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 28 ust. 2 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.
  4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
  5. Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.
   • 28
  6. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności, gdy rodzice / prawni opiekunowie:
  • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących w placówce procedur;
  • nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej;
  • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;
  • nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas, gdy:
  1. nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
  2. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;
  3. dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu,
  4. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej,
  5. rodzice (opiekunowie) zalegają z opłatami za jeden miesiąc pobytu dziecka w Przedszkolu.
  6. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno – prawnej.
  7. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.
  8. Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole

   

  11.         Rozdział X. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

   

  • 29
  1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
  • dotacji z budżetu Gminy Szemud;
  • opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola.
  1. Dotacje uzyskane od gmin są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

   

  1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
  • czesnego;
  • opłat za zajęcia dodatkowe;
  • opłat za dodatkową ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych;
  • wychowawczych i rekreacyjnych.
  1. Czesne składa się z:
  • wpisowego;
  • opłaty stałej – niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, pomniejszonej na drugie dziecko z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do przedszkola o 100,00zł
  1. Czesne należy uiszczać do dnia 10. każdego miesiąca „z góry” na konto placówki lub regulować w kasie na terenie przedszkola.
  2. Opłata za zajęcia dodatkowe:

  opłata nie jest uzależniona od frekwencji dziecka.

  1. Opłatę za zajęcia dodatkowe należy uiszczać do dnia 10. każdego miesiąca
   „z góry” na konto placówki lub regulować w kasie na terenie przedszkola.
  2. Opłaty za zajęcia z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola uczestnicy regulują w kasie
   na terenie placówki najpóźniej w dniu, w którym skorzystali z danej formy.
  3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy przedszkola.
  4. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne w wysokości określonej w umowie cywilno – prawnej.
  5. W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca
   od terminu ustalonego w niniejszym statucie, dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną i podaje 7 – dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających w trybie natychmiastowym.

   

  Rozdział XI. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

  1. Kluby dziecięce przy Przedszkolu Niepublicznym „PROMYCZEK” z siedziba w Bojanie i Filią w Szemudzie, dalej zwane Klubem dziecięcym,  działają na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Szemud.
  2. Pełna nazwa brzmi:

   

  Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK – klub dziecięcy

  1. Tartaczna 3, 84-207 Bojano

  lub

  Przedszkole Niepubliczne PROMYCZEK – klub dziecięcy

  1. Spacerowa 10, 84-217 Szemud

   

  1. Klubem dziecięcym kieruje Dyrektor.
  2. Celem Klubu dziecięcego jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci.
  3. Do zadań Klubu dziecięcego należy:
  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku dziecka, uwzględniających jego rozwój psychomotoryczny,
  • kształtowanie w dzieciach umiejętności życia w grupie,
  • tworzenie i realizacja programów dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem,
  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Klubie dziecięcym.
  • współpracę z rodzicami, obejmującą:
  • przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach bądź trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,
  • prowadzenie konsultacji i udzielanie porad przez psychologa lub pedagoga w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspierania w wychowaniu i edukacji dziecka.
  1. Klub dziecięcy przyjmują dzieci w wieku od 1 roku do 3 roku życia.
  2. Klub dziecięcy zapewnia opiekę dzienną dla 60 dzieci, w tym w Bojanie 30 dzieci i w Szemudzie 30 dzieci.
  3. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w atestowane urządzenia do zabawy na świeżym powietrzu.
  4. Klub dziecięcy zapewnia 5 posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, II podwieczorek.
  5. Świadczenia udzielane przez Klub dziecięcy są odpłatne.
  6. Działalność Klubu dziecięcego finansowana jest:
  • przez rodziców w formie opłat stałych.
  1. Opłata za Klub dziecięcy nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
  2. Opłata za pobyt dziecka w Klubie dziecięcym pobierana jest „z góry”, do 10. dnia każdego miesiąca, u Dyrektora bądź na numer rachunku bankowego.
  3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

  12.                         Rozdział XII. Postanowienia końcowe

   

  1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola: dyrektora, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci.
  2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on: udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola w Bojanie i Szemudzie.
  3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny oraz innych ustaw powszechnie obowiązujących oraz rozporządzeń.
  7. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w postaci:
  • wykazania zaistniały zmian lub
  • w postaci tekstu jednolitego, jeśli statut był często nowelizowany lub dokonywano w nim wielu zmian.

  Niniejszy statut został podany do wiadomości na posiedzeniu rady pedagogicznej                 w dniu 28.01.2022r. i wchodzi w życie z dniem 15.02.2022r.

  Aktualizacja 4.10.2023

   

   

  Przedszkole Niepubliczne Promyczek

  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

   

  Prezes Zarządu – Aleksandra Hinz-Groth

   

   

  Adres

  Bojano, ul. Tartaczna 3,
  84-207 Koleczkowo

  Telefon

  Placówka
  Szemud